สั่งซื้อจำนวนมาก

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับลูกค้าใหม่


สมาชิกไม่สามารถใช้ชื่อ "NaRaYa" หรือ เครื่องหมายการค้าของนารายาเพื่อเป็นชื่อร้าน หรือ ส่วนหนึ่งส่วนใดของชื่อร้านและไม่สามารถนำเครื่องหมายการค้าของนารายาไปใช้เพื่อเป็นวัตถุ ประสงค์ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ในทุกกรณีเว้นแต่จะได้รับอนุญาติจากทางบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร- สมาชิกเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขข้างต้น ก่อนสมัครสมาชิก หากสมาชิกดำเนินการโดยวิธีใด ก็ตามที่ละเมิด ข้อตกลงข้างต้น ทางบริษัทฯ สามารถฟ้องร้องเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ได้ตามกฎหมาย