Slides Framework
 • ประกาศผลรางวัล NaRaYa 30  th Years Anniversary

  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  รางวัลใหญ่ 

 • iPhone Image

  ประกาศผลรางวัลประจำเดือน กรกฎาคม

  รางวัลที่ 1 Gift Voucher ท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์ มูลค่ารางวัลละ 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 100,000 บาท

  iPhone Image

  คุณ อภิรดี ขุมทอง

 • iPhone Image

  รางวัลที่ 2 คูปองเงินสดนารายา (NaRaYa Gift Card) มูลค่ารางวัลละ 1,500 บาท จำนวน 30 รางวัล รวมมูลค่า 45,000 บาท

  ลำดับ ชื่อ-นามสกุล
  1 คุณ อโนชา​ พรหมจันทร์
  2 คุณ ปฐมาภรณ์ พรหโมบล
  3 คุณ นริสา ธานัย
  4 คุณ ปัญจพร ดาวทองประเสริฐ
  5 คุณ หัสยา ฉัตรอมรรัตน์
  6 คุณ ธัญลักษณ์ สว่างจิต
  7 คุณ อสิตรา รัตตะมณี
  8 คุณ ขวัญใจ วรรณประดิษฐ
  9 คุณ พรนภัส เกียรติกุล
  10 คุณ ภัทรภรณ์ สุภาศรี
  11 คุณ ภัทราพร ธนาพร
  12 คุณ เหมือนจิตต์ ลิมโปดม
  13 K. Nakanishi Yasuo
  14 คุณ จุฑารัตน์ สุขอุดม
  15 คุณ สุทิน เจนพูลผล
  16 K. Yu
  17 คุณ สายสุนิย์ ดวงแข
  18 K. Peijuan lee
  19 K. Jeongmun Kim
  20 K. Yvonne Pau
  21 K. Lez KTfonegkita
  22 K. Fu Chen Hui Fu
  23 K. Yanon Luquer
  24 K. Chen Qing
  25 K. Hadeel Al.abdulla
  26 K. Eka Dian D.
  27 K. Thanh Tran
  28 K. Tian Xiaoyi
  29 K. Sunlu
  30 K. Zhang Rui

 • iPhone Image

  รางวัลที่ 3 คูปองเงินสด NaRaYa Tea Room มูลค่ารางวัลละ 300 บาท จำนวน 50 รางวัล รวมมูลค่า 15,000 บาท

  ลำดับ ชื่อ-นามสกุล
  1 คุณ นันทรัตน์ ปราบนอก
  2 คุณ พจนีย์ เขียวน้อย
  3 คุณ รุจิรา จันทร์แดง
  4 คุณ พิมพ์พนิต ยงพัฒนะสิน
  5 คุณ นิตยา แซ่หยาง
  6 คุณ สุนีย์ เวชพราหมณ์
  7 คุณ พัชรา พันธุ์แก้ว
  8 คุณ ธมลวรรณ ด่านพาณิชย์กุล
  9 คุณ เมตตา​ วรสุวรรณรักษ์
  10 คุณ พรทิพย์ คงทรัพย์
  11 คุณ ทองบิน จรุงวงศ์เสถียร
  12 คุณ อินทิรา ปิ่นสุวรรณ
  13 K. Tetiana Yenorova
  14 K. Yingre Hlong
  15 คุณ ณัฐกัญญา นามไพร
  16 คุณ ชัยชนะ ตั้งธนวดี
  17 คุณ นิสา แก้วมงคล
  18 คุณ พัชราพร เถียรชนา
  19 คุณ ซูไรนี เงาะ
  20 K. Lim Li Yun
  21 K. WuYou You
  22 คุณ ธัญเทพ นรานรนันท์
  23 คุณ สุรางค์ศร์ ตั้งไมตรีจิต
  24 คุณ พิชญาวัฒน์ อาจุวัฒน์
  25 K. Yen Ting Chan
  26 K. Poh Lim Lee
  27 คุณ ปาริชาต พาษ์ไทย
  28 K. Yang Jiayuan
  29 คุณ เยาวลักษณ์ ทองสุข
  30 คุณ ภัคภร ธนาพรพิมล
  31 K. Yang Jie
  32 คุณ จันทนา จันโจมศึก
  33 คุณ อาภาภรณ์ นาควัชระ
  34 คุณ ศุภดา ทิพย์เสนา
  35 คุณ เอมอร สุระจิตร
  36 คุณ พรพรรณ ฉันทธีระ
  37 คุณ ปานทิพย์ พงเขียว
  38 คุณ โสมฤทัย อินทมะโน
  39 K. Goh Siew Choo
  40 คุณ ธรรมวรรณ์ บูรณสรรค์
  41 คุณ กาญจนา มุณีอุปถัมภ์
  42 K. Isaac Ahmad
  43 K. Su Yu Chen
  44 K. Pei-Yu Peng
  45 K. Akira Osaka
  46 K. Huang Chivng.Yao
  47 K. Lin Jia
  48 K. Nhai Shan Sze
  49 K. Kyaw Lay Oniz
  50 K. Higuchi Hatue

 • iPhone Image

  รางวัลที่ 4 บัตรชมภาพยนตร์จาก SF Cinema 2 ใบต่อ 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 360 บาท จำนวน 30 รางวัล รวมมูลค่า 10,800 บาท

  ลำดับ ชื่อ-นามสกุล
  1 คุณ พัฒชรินทร์ ฝุ่นทอง
  2 คุณ ฤดีวรรณ อุ่นจันทึก
  3 คุณ วิไลลักษณ์ นาคากาวะ
  4 คุณ ปัทมาพร จิตร์บำรุง
  5 คุณ รวิสรา ปราณีตพลธรรม
  6 คุณ นพรัตน์ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ
  7 คุณ เนตรดาว ลำทองมา
  8 คุณ พุทธิดา ธิราชรัมย์
  9 คุณ ปาริชาติ หมู่ผึ้ง
  10 คุณ ธนกร พงษ์ปิติโอชา
  11 K. Yi-Ying Lee
  12 K. Kainan Wu
  13 K. Yuet Ying Liaz
  14 คุณ ศีณี พัฒนเจริญ
  15 K. Chiachi Chang
  16 K. Yeuajie Ye
  17 K. Liuning
  18 คุณ เสริมพล เพชรศิริ
  19 คุณ พรณิชชานน ภะภารท
  20 K. He Biw
  21 คุณ ทรรศิดาภรณ์ เพ็ชรจำรัส
  22 คุณ สุปาณี ศุภพิมลวรรณ
  23 K. Hong Myoung Suk
  24 คุณ สุภาศรี อาจราชกิจ
  25 K. Jessie Wu
  26 คุณ นภาสินี บำรุงสุข
  27 คุณ สายสัมพันธ์ วงศ์สวัสดิ์
  28 K. Limpoulins Lim
  29 K. Hai Shan Chen
  30 K. Chen Hu Fu