Slides Framework
 • ประกาศผลรางวัล NaRaYa 30  th Years Anniversary

  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  รางวัลใหญ่ 

 • iPhone Image

  ประกาศผลรางวัลประจำเดือน กันยายน

  รางวัลที่ 1 Gift Voucher ท่องเที่ยวประเทศเกาหลี มูลค่ารางวัลละ 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 100,000 บาท

  iPhone Image

  K. Tatsuki Igarashi

 • iPhone Image

  รางวัลที่ 2 คูปองเงินสดนารายา (NaRaYa Gift Card) มูลค่ารางวัลละ 2,500 บาท จำนวน 30 รางวัล รวมมูลค่า 75,000 บาท

  ลำดับ ชื่อ-นามสกุล
  1 คุณ ธัญกัญจน์ ฉัตรธนะสิริเวช
  2 คุณ ณภัทร เทพศิริ
  3 คุณ สว่าง ภัณศรีเวียง
  4 คุณ สุทกาญจน์ บวรอุดมศักดิ์
  5 คุณ ชวิทย์ ยันอินทร์
  6 คุณ ศุภวัฒน์ เชียรธานรักษ์
  7 คุณ จินตนา พงษ์ภักดี
  8 K. Charankattu Rajappan
  9 K. Telu Dharmaraju
  10 คุณ ดารุณี ศรีปราจักษ์
  11 K. Tan Bee Bee
  12 คุณ ประไพพรรณ บำรุงไทย
  13 คุณ อุมา ทวีลาภ
  14 คุณ ธีรนันท์ ศรีแก้วอินทร์
  15 คุณ อินทิรา แซ่คุ้ม
  16 คุณ สุภาพร อินทุวัฒนกุล
  17 คุณ โยธิน เจติธรรม
  18 K. Jiacqueune Sembrano
  19 K. Andy Wang
  20 คุณ พิมพาภรณ์ จารุรัตนวงศ์
  21 K. Li Yu Hsuan
  22 คุณ กุลธิดา ก้องเวหาสิงหล
  23 คุณ นิชาภา ประดิษฐ์วงศ์สิน
  24 คุณ อึนยองชอน
  25 คุณ วิไลวรรณ รัตนชวัลย์
  26 K. Hsiao Hsiao Chieh
  27 K. Leong Wei Lin
  28 คุณ พรรณี เพ็ญศรี
  29 K. Luchin Yo
  30 K. Jia Jia Li

 • iPhone Image

  รางวัลที่ 3 คูปองเงินสด NaRaYa Tea Room มูลค่ารางวัลละ 300 บาท จำนวน 50 รางวัล รวมมูลค่า 15,000 บาท

  ลำดับ ชื่อ-นามสกุล
  1 คุณ พิริยา ทัตตินาพานิช
  2 คุณ ปฐมาภรณ์ พรหโมบล
  3 K. Siddaramaiah Gadabanahalli
  4 K. Duan Jiuke
  5 K. Cywthin Lim Chui Joo
  6 คุณ เกรียงไกร แหวนวัง
  7 คุณ อัตรา ไชยมงคล
  8 คุณ สุจินดา ตรีสิทธิเดช
  9 K. Minyi Kim
  10 K. Sie Wan Ling
  11 คุณ พิสาขา อ้วนสะอาด
  12 คุณ อังคณา เชื้อเจ็ดตน
  13 K. Soh Luan Poh
  14 คุณ สุรีย์พร ชตืบเนอร์
  15 K. Shiri Li Yang
  16 คุณ ศรนรินทร์ อ้อนจันทร์
  17 K. Choo Chang Hong
  18 คุณ วิภาวี แซ่ถัง
  19 คุณ นวรัตน์ เชี่ยวประสิทธิ์
  20 คุณ สายสร้อย ส่องประเสริฐ
  21 คุณ วาณี ชาญเลขา
  22 คุณ สุนิสา อมาตยกุล
  23 คุณ พัณนิดา เสริมพงศ์
  24 K. Yang Alex
  25 K. Wu Du Chen
  26 K. IRIJ Jan
  27 K. Mangai Zhu
  28 คุณ ์Nicole Choy
  29 คุณ ศิอร สรสิริ
  30 คุณ ระพีพร ซู
  31 คุณ วันพรรษา อิทธิอมรเลิศ
  32 K. Elaine Chuny
  33 K. Kong Fen-Fang
  34 คุณ พจนาถ อินทร์ชุม
  35 คุณ กัญญา ยุวศิรินันท์
  36 คุณ ยุพดี วิฑูรชวลิตวงษ์
  37 คุณ ปิยนาฏ สีระแก้ว
  38 คุณ บุญชัย โชติเรืองประเสริฐ
  39 K. Roten Yatziv
  40 คุณ กนิษฐา ชวลิตกุล
  41 คุณ วรรณา อินเทพ
  42 K. Ren Fen
  43 K. Lim Kzmwhna
  44 คุณ สุริยา โปร่งน้ำใจ
  45 K. Meng-Han Wang
  46 K. Weiling Han
  47 คุณ ปราณี เณรยอด
  48 K. Lou Yong Yu
  49 K. Sie Fang Yu
  50 K. Wyn Zhu

 • iPhone Image

  รางวัลที่ 4 บัตรชมภาพยนตร์จาก SF Cinema 2 ใบต่อ 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 360 บาท จำนวน 30 รางวัล รวมมูลค่า 10,800 บาท

  ลำดับ ชื่อ-นามสกุล
  1 คุณ วรลักษณ์ โตเขียว
  2 คุณ สุกฤตา ชูราศรี
  3 คุณ อรทัย พรสุนทรทวี
  4 คุณ รุ่งนภา แสงระวี
  5 คุณ อัญรินทร์ พัฒน์ไชยอมร
  6 K. Ando Takash
  7 K. Yute Wang
  8 K. Yoshida Kasundri
  9 คุณ ภิรมณ
  10 คุณ สุนิสา อมรวิทย์ธำรง
  11 K. Jiao Yun Wu
  12 คุณ อภิชาติ ศรีไทย
  13 คุณ สุภจิรา วิทยาภัทร์
  14 K. Susie Wong
  15 คุณ มาลัย นาคธนาสวัสดิ์
  16 คุณ มะซอเร อาลี
  17 K. Chen Yung-wei
  18 คุณ กรอกทอง จุลิรัชนีกร
  19 K. Lee Keat Teng Eduard
  20 คุณ วัลยา รุ่งโรจน์กำเนิด
  21 คุณ พัชรี ทิพย์พาหน
  22 คุณ ดร.สุนงนาท สูตะบุตร
  23 คุณ วิชิดา หมื่นโฮ้ง
  24 คุณ คำไข อินทรปัญญา
  25 คุณ ปิยะฉัตร ปาลานุสรณ์
  26 K. Kit Ming Wat
  27 K. Xiao Bo Xu
  28 คุณ ขวัญ สิทธิพงษ์
  29 คุณ อุษณีย์ น้อยอยู่นิตย์
  30 K. Zhang ZhI Yuan